Công việc cần thực hiện Công việc đã thực hiện Công việc trễ hạn
Theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở