Tài liệu truyền thông
Thông điệp phát thanh tiêm chủng vắc xin PC covid
Thông điệp phát thanh PC Covid-19
Góc truyền thông: Thư tín đợt 2,3
Góc truyền thông: trang tin đợt 2,3
góc truyền thông: thư tín đợt 1
Góc truyền thông GDSK: trang tin đợt 1