Danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 -CV 865 /SYT-NVY ngày 07/04/2022
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV: 877/SYT-NVY ngày 08/04/2022
Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 -CV 295 /SYT-NVY ngày 8/02/2022
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 04/SYT-NVY ngày 04/01/2022
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 4545/SYT-NVY ngày 28/12/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 – CV: 4460/SYT-NVY ngày 21/12/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo NĐ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 (Trung tâm An dưỡng Tàu ngầm)
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1916/SYT-NVY ngày 13/7/2021(Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân)
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 1942/SYT-NVY ngày 10/06/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 903/SYT-NVY ngày 20/04/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 902/SYT-NVY ngày 20/4/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.- CV 857/SYT-NVY ngày 15/4/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.- CV 856/SYT-NVY ngày 15/4/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 - CV 830/SYT-NVY ngày 14/4/2021
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - Cv: 550/SYT-NVY ngày 12/3/2021
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 296/SYT-NYV ngày 03/02/2021
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 240/SYT-NVY ngày 27/01/2021
V/v thay đổi người đứng đầu Trung tâm Tiêm chủng Family Care
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 229/SYT-NVY ngày 27/01/2021
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 2815/SYT-NVY ngày 26/10/2020
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - TT YT Thành phố
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiệm tiêm chủng - CV 415/SYT-QLHN ngày 27/02/2020
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 101/SYT-QLHN ngày 14/01/2019

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập