Lĩnh vực Y
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2020 - CV 690/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 691/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 692/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2020 - CV 634/QĐ-SYT ngày 04/08/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 635/QĐ-SYT ngày 04/08/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07/2020 - CV 556a/QĐ-SYT ngày 09/7/2020
QĐ V/v Cấp giáy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Trạm y tế An hòa hải - CV 501/QĐ-SYT ngày 24/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 460/QĐ-SYT ngày 23/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 461/QĐ-SYT ngày 23/6/2020