Lĩnh vực Y
QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 976/QĐ-SYT ngày 16/11/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10/2020 - CV 947/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 948/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 2815/SYT-NVY ngày 26/10/2020
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - TT YT Thành phố
V/v công bố cơ sở khám bênh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 2513/SYT-NVY ngày 12/10/2020
QĐ V/v Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bênh - CV 879/QĐ-SYT ngày 30/09/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 09/2020 CV 860/QĐ-SYT ngày 28/09/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2020 - CV 690/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 691/QĐ-SYT ngày 31/8/2020

Thống kê truy cập