Lĩnh vực Y
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 157/TB-SYT ngày 14/7/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1916/SYT-NVY ngày 13/7/2021(Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân)
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 1942/SYT-NVY ngày 10/06/2021
QĐ v/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2021 - CV 678/QĐ-SYT ngày 21/05/2021
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 636/QĐ-SYT ngày 22/04/2021
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 627/QĐ-SYT ngày 15/04/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 903/SYT-NVY ngày 20/04/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 902/SYT-NVY ngày 20/4/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.- CV 857/SYT-NVY ngày 15/4/2021
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.- CV 856/SYT-NVY ngày 15/4/2021