Lĩnh vực Dược
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 20/2020 - CV 965/QĐ-SYT ngày 05/11/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19/2020 - CV 937/QĐ-SYT ngày 21/10/2020
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 12/2020 - CV 941/QĐ-SYT ngày 26/10/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 12/2020 - CV 942/QĐ-SYT ngày 26/10/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 18/2020 - CV 896/QĐ-SYT ngày 05/10/2020
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 11/2020 - CV 857/QĐ-SYT ngày 28/9/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 11/2020 - CV 856/QĐ-SYT ngày 28/09/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" cho Công ty TNHH Dược phẩm An Xuân
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17 năm 2020 - CV 829/QĐ-SYT ngày 22/09/2020
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 10/2020 - CV 694/QĐ-SYT ngày 31/8/2020

Thống kê truy cập