Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
2787/UBND-KGVX 28/06/2021 V/v đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19
476/UBND-KGVX 03/02/2021 V/v thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
412/UBND-KGV 28/01/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính ph
5075/UBND-KGVX 30/09/2020 V/v thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4781/UBND-TH 14/09/2020 V/v Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1513/QĐ-UBND 31/08/2020 Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung - cơ sở 2 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4505/UBND-KGVX 31/08/2020 V/v thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
317/TB-UBND 28/08/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức đưa công dân Phú Yên có nguyện vọng về tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch COVID-19
157/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch Phối hợp hỗ trợ công dân Phú Yên đang tạm trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch có nguyện vọng trở về tỉnh Phú Yên phòng, chống đại dịch COVID-19
158/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch Tổ chức đón công dân đang tạm trú thành phố Đà Nẵng trở về Phú Yên thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (Đợt 1)