Tổ chức cán bộ và đào tạo
Thủ tục: Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thủ tục: Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế
Thủ tục: Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế