Dân số Kế hoạch hóa gia đình
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh