Trung tâm da liễu

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Trung tâm Da liễu:

a) Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Da liễu có nhiệm vụ: Khám, chữa bệnh chuyên khoa phong, da liễu; Chỉ đạo tuyến dưới về công tác phòng chống bệnh phong, da liễu trong cộng đồng;

- Trung tâm Da liễu là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo:

 

 

Giám đốc : BSCK2. Lê Văn Thuận

Điện thoại cơ quan: 0257.3829263

Di động: 0913455431

 

Phó Giám đốc : BSCK2.Nguyễn Kiều Quỵnh

Điện thoại cơ quan: 0257.3823883

Di động: 0985753863

 

 

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính Tổng hợp.

+ Phòng Chỉ đạo tuyến.

- Các khoa:

+ Khoa Khám bệnh - Dược - Xét nghiệm.

+ Khoa Phong.

+ Khoa Da liễu.