Khuyến cáo Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh dịch COVID-19