Khuyến cáo Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày để tránh mắc bệnh COVID-19