V/v đề nghị phổ biến, đăng tải, góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 06/11/2020

Tải về: Tại đây

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.  Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Xem tại đây  

 - Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây