Công việc cần thực hiện Công việc đã thực hiện Công việc trễ hạn
Theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở

TT

Nội dung công việc

Đầu mối

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Kết quả thực hiện

1

Xây dựng Chương trình hành động năm 2018 của đơn vị

(Lưu ý đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đơn vị)

P. KHTC

Các đơn vị

15/4/2018

03 đơn vị đúng hạn:

TTYT Tây Hòa, TTYT Tuy An, TTPC HIV/AIDS.

Các đơn vị khác chưa thực hiện

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

P.KHTC

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

10/4/2018

Chưa thực hiện

3

Báo cáo khắc phục những vấn đề sau duyệt quyết toán 2016 để làm căn cứ duyệt quyết toán 2017

P.KHTC

Các đơn vị

Trước lịch duyệt quyết toán 2017 của từng đơn vị

 

4

Báo cáo Kiểm kê tài sản 2017

P.KHTC

Trung tâm Y tế TX Sông Cầu

13/4/2018

Đúng hạn

5

Tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục bão lụt và gói mua sắm TTB từ nguồn Dự toán năm 2017 chuyển sang năm 2018

P.KHTC

Các đơn vị

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước 30/6/2018

 

6

Xây dựng Đề án XHH một số hoạt động của đơn vị

P.KHTC

Các đơn vị có nhu cầu

Ngày 09/4/2018

 

7

Trình phê duyệt lại danh sách được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

TCCB + KHTC

Các đơn vị

20/4/2018

Có 04 đơn vị gửi đúng hạn:

- Trạm CK Lao

- TT Kiểm nghiệm

- TTYT thành phố

- TTYT Sông Hinh

Các đon vị còn lại chưa thực hiện

8

Báo cáo kết quả rà soát Danh mục Dịch vụ kỹ thuật, triển khai DVKT mới

P. NVY

Các cơ sở khám, chữa bệnh

15/4/2018

Đúng hạn

9

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng Bệnh viện hạng 1

TCCB + NVY

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trước 2020

 

10

Sơ kết 1 năm triển khai TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ

P. NVY

TTYT huyện/ thị xã/ thành phố

15/4/2018

Chưa hoàn thành

11

Báo cáo các vướng mắc khi triển khai Thông tư 52/2017/TT-BYT

NVY

Các đơn vị

Trước ngày 09/4/2018

Đúng hạn

12

Báo cáo sơ bộ tình hình triển khai KH số 1828/KH/SYT ngày 15/8/2017 của Sở Y tế về tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT

NVY

Các cơ sở khám chữa bệnh

Quý 2/2018

09 đơn vị đã báo cáo trước hạn: TTYT Sông Cầu, Tây Hòa, Sơn Hòa, Phú Hòa, Thành phố, Sông Hinh, TT Da liễu, Bệnh viện tỉnh, BV YHCT

13

Thông qua tên các đề tài NCKH, SKCT năm 2018

P. NVY

 

15/4/2014

Chưa hoàn thành

14

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc năm 2017 (trên cơ sở phân tích VEN, ABC) và đề xuất nhu cầu 2018.

P. NVD

Các đơn vị

Ngày 18/4/2018

Đúng hạn

15

Triển khai kiểm soát bán thuốc kê đơn

P.QLHN

+ P.NVD

Các cơ sở kinh doanh thuốc

Quý 2/2018

 

16

Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo về quản lý, chuyên môn

Lãnh đạo các đơn vị

Các học viên của các lớp

 

 

Thống kê truy cập