Quản lý hành nghề y dược
Danh sách đơn vị thực hiện tự công bố đủ điều kiện huấn luyện về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
Danh sách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Danh sách cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ theo nghị định 109/2016/NĐ-CP
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện dịch vụ xoa bóp theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP
Quyết định V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận nguyên tắt, tiêu chuẩn “ thực hành tốt nhà thuốc”(GPP) – CV 669 /QĐ-SYT

Thống kê truy cập