Thông tin quản lý hành nghề
Quyết định V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt tỉnh Phú Yên đợt 01/2018
Quyết định V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 5/2018 - CV 308/QĐ-SYT
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 1174/SYT-QLHN
Danh sách cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (theo quyết định số: 309/QĐ-SYT, ngày 07/5/2018)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dược( Theo quyết định số 304/QĐ-SYT ngày 07/5/2018)
Danh sách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Theo quyết định số 307/QĐ-SYT ngày 07/5/2018)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dược(Theo Quyết định số 166/QĐ-SYT ngày 22/3/2018)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dược( Theo quyết định số 222/QĐ-SYT ngày 09/4/2019)
Danh sách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Theo Quyết định số 167/QĐ-SYT ngày 22/3/2018)
Danh sách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Theo quyết định số 224/QĐ-SYT ngày 09/4/2018)

Thống kê truy cập