Thông tin quản lý hành nghề
Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo Quyết định số 146/QĐ-SYT, ngày 12/3/2018)
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP(công văn 235/SYT-QLHN)
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Theo Quyết định số 110/QĐ-SYT ngày 08/02/2018)
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC (Theo Quyết định số 112/QĐ-SYT ngày 08/02/2018)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dược (Theo quyết định số 32/QĐ-SYT ngày 22/01/2018)
Danh sách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Theo quyết định số 33/QĐ-SYT ngày 22/01/2018)
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC (đợt cấp 16/11/2017)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dược (đợt cấp 06/12/2017)
Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Danh sách đơn vị thực hiện tự công bố đủ điều kiện huấn luyện về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016