Thanh tra

 

a) Thanh tra Sở Y tế: Có chức năng thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

 

Chánh thanh tra: DSCK1. Phan Văn Thiền

Điện thoại cơ quan: 0257.3825247

Di động: 0982243360

 

Phó chánh thanh tra: BSCK1 Nguyễn Thị Luận

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0982823767

   

Thống kê truy cập