Phòng tổ chức cán bộ

ĐT: 02573 827449

Email: tccbsytpy@yahoo.com

a) Phòng tổ chức cán bộ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Y tế .

b) Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng phòng: CN. Đặng Xuân Vinh

Điện thoại cơ quan: 0257.3827449

Di động: 0905221479

 

Phó phòng : Ths. Lê Sỹ Kim

Điện thoại cơ quan: 0257 3843092

Di động: 0913434852 

 

Phó phòng : CN. Nguyễn Thị Minh Hiếu

Điện thoại cơ quan: 02573 843092

Di động: 0984909212

 

Thống kê truy cập