Phòng Nghiệp vụ Y

ĐT: 0257 3820462 - 0257 3820424

Email: phongnvypy@yahoo.com.vn

a) Phòng nghiệp vụ y: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế .

b) Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng phòng: ThS.BS. Huỳnh Lê Xuân Bich

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0913420769

 

 

Phó phòng: BSCK1. Nguyễn Duy Hướng

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0904420023

 

Thống kê truy cập