Trung tâm Pháp y

Trung tâm Pháp y 

a) Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

- Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Các khoa chuyên môn:

+ Khoa Giám định;

+ Khoa Giải phẫu bệnh;

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm một số khoa, phòng khác như Khoa Xét nghiệm ADN, Khoa Hóa pháp hoặc các khoa, phòng cần thiết khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập