Trạm chuyên khoa Tâm thần

Trạm chuyên khoa Tâm thần

1. Vị trí,chức năng

a) Trạm chuyên khoa Tâm thần: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

b) Trạm chuyên khoa Tâm thần: Có chức năng nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân tâm thần, kiểm tra giám sát tuyến dưới về công tác hoạt động phòng chống bệnh tâm thần trong toàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức:

  

 

 

Trưởng trạm : BSCK1. Lê Văn Lý

Điện thoại cơ quan: 0257 3825176

Di động: 0913434891

  

 

 

Phó trưởng trạm: BSCK1. Đặng Thị Vẻ

Điện thoại cơ quan:

Di động:

 

Thống kê truy cập