Trạm chuyên khoa Lao

Trạm chuyên khoa Lao

Địa chỉ:

Điện thoại: 0257.3825166

1. Vị trí, chức năng

a) Trạm chuyên khoa Lao: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

b) Trạm chuyên khoa Lao: Có chức năng nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân lao, kiểm tra giám sát tuyến dưới về công tác hoạt động phòng chống lao trong toàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Trưởng trạm: ThS.Bs.Nguyễn Thanh Tú

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0905158001

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập