Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Địa chỉ: 64  Phan Đình Phùng - P1 - TP Tuy Hòa – Phú Yên

Email: ubdsphuyen@yahoo.com

           chicuc@dansophuyen.org.vn

Điện thoại: 0257.3829332 – 0257.3601447

Fax: 0257.3820376

1) Vị trí, chức năng:

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh:  là đơn vị sự nghiệp trực tiếp thuộc Sở Y tế. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Yên: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh .

2) Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục:

 

Chi cục trưởng: BS. Vũ Ngọc Dững

Điện thoại : 0257.3601443

Di động : 0914180901

b) Các phòng chức năng

- Phòng TCHC – KHTV

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại : 0257.3829332

Di động : 0986049050

- Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại : 0257.3601447

Di động : 0909699233

- Phòng Truyền thông

 

Trưởng phòng: Lê Văn Bi

Điện thoại : 0257.3829332

Di động : 0937564177

 

c) Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố: (gọi chung là cấp huyện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn cấp huyện gồm:

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Tuy Hòa

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa huyện Phú Hòa

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đông Hòa

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tây Hòa

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tuy An

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Sông Cầu

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đồng Xuân

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Sơn Hòa

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Sông Hinh

 

Thống kê truy cập