Công tác tài chính kế toán

Năm 2017 ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp y tế: 338.417 triệu đồng; Sự nghiệp đào tạo: 15.760 triệu đồng; Quản lý hành chính: 7.607 triệu đồng; Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế Dân số: 11.525 triệu đồng (trong đó: Dự án phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến: 2.517 triệu đồng, Dự án tiêm chủng mở rộng: 122 triệu đồng, Dự án Dân số và phát triển: 5.135 triệu đồng, Dự án An toàn thực phẩm: 2.013 triệu đồng, Dự án Phòng chống HIV/AIDS: 590 triệu đồng, Dự án theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế: 1.118 triệu đồng; Chương trình phòng, chống ma túy: 30 triệu đồng. Các đơn vị y tế đã sử dụng nguồn kinh phí trên có hiệu quả để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh.

Thống kê truy cập