Thông báo về thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 tỉnh Phú Yên

Thông báo về thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017

tỉnh Phú Yên

         - Công văn thông báo

         - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển

 

Thống kê truy cập