Quyết định V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt “ thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 02/10/2017

UBND TỈNH PHÚ YÊN                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          SỞ Y TẾ                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

Số:  644/QĐ-SYT                                                                   Phú Yên, ngày  20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13, ngày 06/4/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;      

Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Phú Yên;

Xét đơn xin nghỉ hoạt động kinh doanh thuốc, ngày 20/9/2017 của Công ty TNHH vắc xin sinh phẩm Nhân Tâm;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số 483/CNHN-D do Sở Y tế Phú Yên cấp ngày 29/08/2011 và giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Công ty TNHH vắc xin sinh phẩm Nhân Tâm
Địa chỉ: D48 Đường số 2, Khu đô thị Hưng Phú, phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên, do: BS Nguyễn Cát Triều làm Giám đốc.

Lý do thu hồi: Tự nguyện xin nghỉ hoạt động

Điều 2. Công ty TNHH vắc xin sinh phẩm Nhân Tâm, địa chỉ: D48 Đường số 2, Khu đô thị Hưng Phú, phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc kể từ ngày 20/9/2017. Ông Nguyễn Cát Triều có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) của Công ty TNHH vắc xin sinh phẩm Nhân Tâm, địa chỉ: D48 Đường số 2, Khu đô thị Hưng Phú, phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên về Sở Y tế (Phòng Quản lý HNYDTN).

Điều 3. Các Ông Trưởng Phòng QLHNYDTN, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Cát Triều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

                                                                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                                        (Đã ký)

- Phòng Y tế TP. Tuy Hòa;                                                                                            Đặng Phúc Liêm        

- Lưu: VT, QLHNYDTN.      

Thống kê truy cập